W dniu 6 czerwca 2018 roku na portalu finanse.gov.pl opublikowano broszurę, w której udzielone zostały odpowiedzi na najczęściej pojawiające się po stronie podatników pytania odnośnie do raportowania cen transferowych w formie uproszczonego sprawozdania. Jak zastrzegło Ministerstwo, broszura nie ma charakteru prawnie wiążącego, lecz stanowi jedynie informację, która może pomóc przy wypełnianiu formularzy.

>> Link do wyjaśnień

W dniu 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą ustalenia obowiązku sporządzania i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji lub poręczenia).

Minister stwierdził m.in., że skoro transakcje finansowe co do zasady są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, to dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy. W przypadku gdy w trakcie realizowania transakcji doszłoby natomiast do zmiany jej istotnych parametrów (np. termin spłaty, udzielenie kolejnej transzy, oprocentowanie) podatnik jest zobligowany do uwzględnienia tych zmian w zaktualizowanej dokumentacji.

>> Link do interpretacji

Interpretacja ogólna z dnia 26.03.2018 r. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny.

Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy oraz cel wprowadzenia art. 25a ust. 5a updof oraz art. 9a ust. 5a updop, uznać należy, że próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów dokumentacji cen transferowych) należy odnosić jedynie do przychodów lub kosztów generowanych przez zagraniczny zakład położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie do wszystkich przychodów lub kosztów podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

>>Link do interpretacji

Interpretacja ogólna z dnia 24.01.2018 r. w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii:

 1. Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju.
  Jeżeli podatnik realizuje z podmiotem lub podmiotami powiązanymi transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie przekracza próg wskazany w art. 25a ust. 1d updof oraz art.9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji podatkowej (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości  uzyskanych  przez  podatnika w poprzednim roku podatkowym przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie przekracza progu, to podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które przekroczą próg ustawowy.

 2. Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi.
  Podatnik zobowiązany jest do odniesienia progów transakcyjnych do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym

 3. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.
  Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej posiadają podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, a także dokonywały w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu(straty) lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia. Których warunki zostały ustalone z podmiotami powiązanymi. Obowiązek taki nie powstaje w przypadku transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi.

 4. Ustalenie transakcji jednego rodzaju.
  Obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określenie jednego rodzaju transakcji lub jednego rodzaju innych zdarzeń. Niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju ma kilka mniejszych w celu uniknięcia obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej. Transakcje jednego rodzaju powinny być każdorazowo oceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podatnika. 

>> Link do interpretacji

MF opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników w zakresie obowiązków dotyczących raportowania Country-by-Country.

>> Link do wyjaśnień