Click here for English version of Verifier

Weryfikator obowiązków TP


Weryfikator obowiązków TP to autorskie narzędzie ekspertów podatkowych z Zespołu Cen Transferowych Crido, które w prostej i przyjaznej formie prezentuje nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie TP. Wystarczy odpowiedzieć na 7 krótkich pytań, aby uzyskać informację na temat tego, jakie obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych oraz jakie progi dokumentacyjne obowiązują w każdym z analizowanych przypadków od 2017 roku.

CRIDO – Numer 1 na rynku w zakresie cen transferowych

1. Czy Spółka jest podmiotem rozpoczynającym działalność?

Za podatnika rozpoczynającego działalność nie uważa się podatnika, który (i) został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo (ii) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo (iii) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.


2. Podaj wysokość przychodów w PLN ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych w roku podatkowym.

2. Podaj wysokość przychodów w PLN ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy.

3. Podaj wysokość kosztów w PLN ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych w roku podatkowym.

3. Podaj wysokość kosztów w PLN ustalonych na podstawie ksiąg rachunkowych w roku poprzedzającym rok podatkowy.

4. Podaj średni kurs NBP dla EUR/PLN obowiązujący w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa.

5. Czy podatnik zawierał transakcje / inne zdarzenia z rajami podatkowymi (podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), w tym umowy spółki, umowy wspólnego przedsięwzięcia i umowy o podobnym charakterze?


6. Czy podatnik zawarł umowę spółki niebędącej osobą prawną?


7. Czy podatnik zawarł umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze?


DALEJ >>>

Dziękujemy za skorzystanie z Weryfikatora obowiązków TP. Oto wynik symulacji Państwa nowych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, bazujący na wskazanych parametrach.

W razie dodatkowych pytań lub w celu przygotowania bardziej szczegółowej analizy przepływów i powiązań pomiędzy podmiotami w grupie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Taka analiza niejednokrotnie pozwala na ograniczenie obowiązków administracyjnych i zarządzenie ryzykiem związanym z ujawnianiem wrażliwych dla firmy informacji, które niekoniecznie muszą być objęte nowymi obowiązkami*.

Progi dokumentacyjne

Zakres obowiązków (kryterium progu wartościowego)
1. Dokumentacja cen transferowych dla transakcji / zdarzeń przekraczających progi dokumentacyjne (Local File) – Art. 9a ust. 1-1e, ust. 2b Ustawy o CIT
2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w terminie złożenia zeznania rocznego – Art. 9a ust. 7 Ustawy o CIT
3. Analiza danych porównawczych dla transakcji / zdarzeń przekraczających progi dokumentacyjne – Art. 9 ust. 2b-2c Ustawy o CIT
4. Uproszczone sprawozdanie o realizacji transakcji / innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi (CIT-TP) – Art. 27 ust. 5 Ustawy o CIT
(UWAGA: symulacja na podstawie danych z roku poprzedniego. Obowiązek powstaje, gdy w danym roku podatkowym przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR)
5. Dokumentacja grupowa (Master File) – Art. 9a ust. 2d Ustawy o CIT

Legenda
+ – Powstaje obowiązek
– Brak obowiązku

Wynik Weryfikatora obowiązków TP ma charakter poglądowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Crido nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie się użytkownika do wyników symulacji bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej.

Wyślij swój wynik na skrzynkę e-mail.

Dowiedz się więcej o Zespole Cen Transferowych Crido
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie: 22 324 59 00

<<< Wróć do początku

* – Weryfikator nie obejmuje obowiązków w zakresie raportowania wg krajów (country-by-country reporting).