A

Podmiot pośredniczący w procesie sprzedaży, który wspiera sprzedaż w imieniu zleceniodawcy i nie nabywa tytułu własności przedmiotu transakcji, a za świadczone usługi pobiera prowizję.
Analiza pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ryzyk ponoszonych przez podmioty powiązane uczestniczące w transakcji.
Analiza wykorzystywana w metodzie podziału zysku, w której zysk z transakcji kontrolowanej jest dzielony między strony transakcji zgodnie z ich zaangażowaniem; analiza jest uzupełniona (o ile to możliwe) danymi przedstawiającymi sposób podziału zysku w porównywalnych transakcjach niekontrolowanych.
Analiza stosowana w metodzie podziału zysków, polegająca na podziale zysku rezydualnego (pozostałym po podziale opartym na pełnione rutynowe funkcje) pomiędzy strony transakcji w sposób, w jakim zysk zostałby podzielony między podmiotami niepowiązanymi.
Wiążące porozumienie cenowe miedzy podatnikami a administracją podatkową; porozumienie może mieć charakter jednostronny w przypadku jego zawarcia między 1 podatnikiem i 1 administracją podatkową lub dwu- bądź wielostronny.

B

Base Erosion and Profit Shifting – planowanie podatkowe polegające na wykorzystaniu luk i niespójności w systemach podatkowych w celu uniknięcia opodatkowania lub przesunięcia opodatkowania do jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania bez przenoszenia tam faktycznej działalności gospodarczej; OECD opracowuje projekt mający na celu dostarczenie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemu przenoszenia zysków do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

D

Podmiot dystrybuujący produkty lub towary we własnym imieniu oraz na własny rachunek na podstawie umowy ze zleceniodawcą, w ramach której większość ryzyk jest ponoszona przez zleceniodawcę.
Dystrybutor odpowiadający za kompleksową obsługę danego rynku, posiadający własną sieć dystrybucyjną i ponoszący ryzyko związane z jej funkcjonowaniem.
Usługi wykonywane na rzecz poszczególnych jednostek w grupie jedynie ze względu na ich przynależność do grupy.

G

Grupa podmiotów powiązanych mających siedziby w różnych krajach.

J

Przeprowadzanie jednoczesnych i niezależnych kontroli sytuacji podatnika w celu uzyskania i wymiany informacji.

K

Podmiot zobowiązujący się do transakcji kupna lub sprzedaży we własnym imieniu, lecz na rachunek zleceniodawcy za wynagrodzeniem w postaci prowizji.
Korekta dokonywana przez administrację podatkową w przypadku ustalenia nierynkowego charakteru ceny transakcji realizowanej między podmiotami powiązanymi. Istnieją 3 rodzaje korekt: korekta pierwotna, korekta wtórna oraz korekta współzależna.
Zwiększająca lub zmniejszająca korekta cen transferowych dokonywana przez podatnika na potrzeby zapewnienia zakładanego rynkowego poziomu dochodowości.
Korekta dokonywana przez administrację podatkową dotycząca transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym z innego kraju, wynikająca z zastosowania zasady arm’s length
Korekta zeznania podatkowego podmiotu powiązanego dokonywana przez administrację podatkową kraju podmiotu powiązanego, odpowiadająca korekcie dokonanej przez administrację podatkową w drugim kraju tak, aby podział zysków pomiędzy tymi dwoma krajami był spójny.
Korekta będąca następstwem przeprowadzenia korekty pierwotnej w jednym z państw, która nakłada obowiązek dokonania przez drugie państwo stosownej korekty dochodu do opodatkowania u podatnika z tego drugiego państwa.
Koszty, które można łatwo i jednoznacznie powiązać z poszczególnymi produktami lub usługami (typowym przykładem może być koszt surowców).
Koszty, których nie można w łatwy sposób przyporządkować pojedynczym produktom czy usługom (typowym przykładem mogą być koszty pośrednie produkcji).

M

Kwota, którą podmiot uzyskuje w transakcji odprzedaży, pokrywająca koszty sprzedaży oraz inne koszty operacyjne związane z daną transakcją oraz zapewniająca zysk.
Metoda ta polega na obniżeniu ceny określonej w transakcji danego podmiotu z podmiotem niezależnym, dotyczącej dóbr lub usług nabytych uprzednio przez ten dany podmiot od podmiotu z nim powiązanego, o marżę ceny odprzedaży. Tak ustalona cena może być uważana za cenę rynkową określoną w transakcji danego podmiotu z podmiotem z nim powiązanym.
Metoda polegająca na bezpośrednim fakturowaniu poszczególnych usług wewnątrzgrupowych na podstawie jasno ustalonych podstaw.
Metoda fakturowania usług wewnątrzgrupowych na podstawie alokacji i przypisywania kosztów.
Metoda ta polega na badaniu marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot w transakcji lub transakcjach z innym podmiotem powiązanym i określeniu jej na poziomie marży, jaką uzyskuje ten sam podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi, lub marży uzyskiwanej w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne.
Metoda alokacji skonsolidowanego zysku grupy przedsiębiorstw międzynarodowych pomiędzy podmioty ją tworzące na podstawie z góry ustalonej formuły.
Metoda ta polega na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane oraz podziału zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne.
Metoda polegająca na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi.
Metoda ta polega na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw oraz świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego lub wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i wykonywanych przez te podmioty funkcji oraz kosztów pośrednich, z wyłączeniem kosztów ogólnych zarządu, to jest kosztów działania jednostki jako całości oraz kosztów zarządzania tą jednostką.
Metody wyznaczania ceny w transakcjach: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży.
Metody te polegają na określeniu dochodów na podstawie zysku, jakiego racjonalnie mógłby oczekiwać dany podmiot uczestniczący w transakcji.

N

Kwota kalkulowana jako udział w kosztach, o jaką powiększa się koszty bezpośrednie i pośrednie, celem wyznaczenia ceny danej transakcji w metodzie rozsądnej marży.
Element niematerialnych aktywów komercyjnych inny, niż niematerialne aktywa marketingowe.
Element aktywów niematerialnych wykorzystywany w działalności komercyjnej (tj. w sprzedaży usług, towarów lub wytwarzanych produktów), jak również niematerialne prawo będące przedmiotem transferu do klienta lub wykorzystywane w działalności operacyjnej.
Element aktywów niematerialnych, związany z działalnością marketingową, mający dużą wartość promocyjną dla danego produktu / towaru lub usługi.
Podmioty niepowiązane kapitałowo / osobowo (zgodnie z Artykułem 9, par. 1a i 1b Modelowej Konwencji Podatkowej OECD oraz zgodnie z art. 11 polskiej Ustawy CIT i art. 25 polskiej ustawy PIT).

O

Opłata wnoszona przez nowego uczestnika przystępującego do umowy partycypacji w kosztach płatna na rzecz dotychczasowych uczestników.
Wynagrodzenie uczestnika umowy partycypacji w kosztach, który wycofuje się z tej umowy, płatne przez uczestników.

P

Płatność dokonywana zazwyczaj przez jednego uczestnika lub uczestników na rzecz innego uczestnika w celu skorygowania proporcjonalnych składek uczestników; podwyższa wartość udziałów płatnika i obniża wartość udziałów odbiorcy o kwotę wypłaty.
Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo (zgodnie z Artykułem 9, par. 1a i 1b Modelowej Konwencji Podatkowej OECD oraz zgodnie z art. 11 polskiej Ustawy CIT i art. 25 polskiej ustawy PIT).
Transakcja zawarta między podmiotem biorącym udział w analizowanej transakcji z niepowiązanym podmiotem lub między dwoma niepowiązanymi podmiotami, która jest porównywalna z transakcją zawartą przez podmioty powiązane.
Oczekiwane wyniki przyszłych okresów. W niektórych przypadkach mogą sprowadzać się do strat.
Korzyść zapewniana przez podmiot z grupy innemu podmiotowi powiązanemu, która jest kompensowana w całości lub częściowo korzyścią uzyskiwaną od tego podmiotu powiązanego.
Procedura, w trakcie której właściwe władze umawiających się państw dążą do wyeliminowania podwójnego opodatkowania.
Podmiot świadczący usługi produkcyjne na podstawie kontraktu ze zleceniodawcą. Podmiot ten ponosi ograniczone ryzyka z uwagi na tytuł prawny do zapasów (surowców naturalnych, pracy w toku, dóbr finalnych) podczas procesu produkcji. Nie ponosi jednak bezpośredniego ryzyka finansowego bądź rynkowego odnośnie produkowanych przez siebie produktów ani nie angażuje istotnych własności niematerialnych i prawnych.
Producent odpowiadający za całość procesu produkcyjnego od rozwoju produktu do jego sprzedaży, angażujący istotne wartości niematerialne i prawne oraz ponoszący istotne ryzyka, w tym ryzyko finansowe i rynkowe.
Podmiot należący do grupy przedsiębiorstw międzynarodowych.
Przedział wartości odpowiadających cenom ustalonym zgodnie z zasadą ceny rynkowej.
Podmiot przetwarzający surowce lub półfabrykaty na rzecz innego podmiotu, zbliżony profilem funkcjonalnym do producenta kontraktowego, jednakże nieobejmujący tytułu prawnego do zapasów (surowców naturalnych, pracy w toku, dóbr finalnych), które pozostają w posiadaniu zlecającego.

T

Grupa ekspertów Komisji Europejskiej działająca w ramach wytycznych OECD w sprawie cen transferowych (OECD Transfer Pricing Guidelines) tworząca pragmatyczne rozwiązania pozalegistacyjne problemów związanych z praktyką cent transferowych w UE; organ doradczy Komisji Europejskiej w zakresie cen transferowych.
Transakcja zawarta między powiązanymi podmiotami.
Transakcja przeprowadzana między podmiotami niepowiązanymi.
Transakcja, której mogą domagać się niektóre administracje podatkowe po przeprowadzeniu korekty pierwotnej w celu dokonania podziału zysków spójnie z pierwotną korektą. Może ona przyjąć postać domniemanych dywidend, wkładów kapitałowych lub pożyczek.

U

Porozumienie zawarte między podmiotami w sprawie podziału kosztów i ryzyka związanego z zaprojektowaniem, wyprodukowaniem oraz nabyciem aktywów, usług lub praw zawierające ustalenia co do istoty i zakresu udziału każdej ze stron.
Usługi świadczone przez spółkę dominującą lub grupowe centrum usługowe, które są dostępne w każdym momencie dla podmiotów należących do grupy.
Czynność (np. administracyjna, techniczna, finansowa, handlowa, itp.) realizowana przez podmiot powiązany na rzecz innego podmiotu / podmiotów z grupy, za którą podmiot niepowiązany jest skłonny zapłacić lub wykonać ją na własny rachunek.

W

Stosunek zysku netto do ustalonej bazy (np. koszty, przychody ze sprzedaży, aktywa).

Z

Międzynarodowa zasada normująca ustalanie ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi dla celów podatkowych, odwołująca się do warunków, jakie byłyby skłonne przyjąć niezależne podmioty realizujące daną transakcję w porównywalnych warunkach.
Zysk brutto z transakcji to wynik otrzymany po odjęciu kosztów nabycia towarów lub wyprodukowania produktów od przychodów ze sprzedaży w danej transakcji z pominięciem pozostałych kosztów.