W dniu 25 maja 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.

Podmiot, który został utworzony w wyniku przekształcenia nie jest uznawany za podatnika rozpoczynającego działalność. Przyjęta została zasada kontynuacji, która nakłada na podmiot obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 9a ust. 1 pkt 1 oraz w art. 9a ust. 1a updop. Podmioty powstałe wskutek przekształcenia mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w pierwszym roku podatkowym bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym powstanie podatnika przychodów lub kosztów, jeżeli istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika.

>> Link do odpowiedzi

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7136 w sprawie podatku z tytułu bezpłatnego użytkowania znaku towarowego grupy kapitałowej. MF zwróciło uwagę, że oceniając powstanie przychodu z tytułu nieodpłatanych świadczeń w przypadku nieodpłatnego korzystania w ramach grup kapitałowych ze znaków towarowych, słowno-graficznych, logotypów itp. należy respektować obowiązek rynkowego zachowania. Ministerstwo zaznacza także, iż należy ustalić czy bezpłatne świadczenie uzyskane od danego podatnika nie pozostaje w związku z innym wzajemnym świadczeniem, a ocena musi obejmować całokształt okoliczności. Ponadto podkreślono, iż należy ustalić korzyści podmiotu otrzymującego dane nieodpłatne świadczenie.

Zaprezentowane stanowisko różni się od dotychczas stosowanej wykładni przepisów regulujących kwestię przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Być może zaprezentowane przez Ministerstwo poglądy, w korespondencji ze wskazówkami płynącymi z raportu BEPS Działanie 8-10 zmienią spojrzenie organów na powszechnie występujące transakcje dotyczące dóbr niematerialnych.

>> Link

Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 22 stycznia 2018r.  (DCT.054.1.2018) wskazało, że przy ustalaniu progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych należy odnieść się do podatkowej grupy kapitałowej (PGK) jako podatnika, a nie do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

Ministerstwo argumentuje, że zgodnie z art. 9a ust. 1 updop obowiązek dokumentacyjny spoczywa na podatniku, a tym jest PGK (spółki tworzące PGK nie są podatnikami podatku dochodowego od momentu utworzenia PGK). Tym samym to PGK jako podatnik jest punktem odniesienia przy określaniu progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych i w związku z tym przy ustalaniu obowiązku dokumentacyjnego należy analizować dane PGK, a nie poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

>>Link

 

W dniu 14.08.2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7775 w sprawie ustalenia czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK.
Minister Finansów potwierdził, że określając progi dotyczące sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla PGK, punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie poszczególne spółki należące do PGK.

>>Link