CENY TRANSFEROWE – AKTUALNOŚCI

Ceny transferowe– podatnik u progu kolejnej rewolucji

29.11.2018| Michał Szwed

W dniu 23 listopada 2018 r. opublikowano ustawę wprowadzającą między innymi znaczące zmiany w zakresie cen transferowych. O ile część z proponowanych zmian ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych, czego przykładem może być np. zwolnienie z takiego obowiązku dla niektórych… Czytaj więcej »

CbC – udostępniono formularze interaktywne

26.11.2018| Mateusz Jałkowski

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów został opublikowany formularz interaktywny CBC-R za rok 2017 oraz wzór powiadomienia CBC-P za rok bieżący. Spółki wchodzące w skład największych grup kapitałowych powinny wykorzystać opublikowane dokumenty do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych do końca 2018… Czytaj więcej »

Raport CbC – kolejne obowiązki dokumentacyjne

23.11.2018| Mateusz Jałkowski

Po gorącej dla wielu podatników końcówce września (w szczególności dla tych, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym), czas pozostały do końca roku może upłynąć pod hasłem wywiązywania się z kolejnych obowiązków dokumentacyjnych związanych z tzw. raportowaniem country-by-country. Co do… Czytaj więcej »

Weryfikator TP

Weryfikator obowiązków TP


Sprawdź, jakie obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych
oraz jakie progi dokumentacyjne dotyczą Twojej Spółki.

ROZPOCZNIJ >>>

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH OD 2017 R.


Kontrole TP

Analiza danych liczbowych dotyczących kontroli w zakresie cen transferowych opublikowanych w raporcie prezesa Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na ich coraz większą skuteczność – przy zmniejszonej liczbie kontroli dokonuje się coraz większego doszacowania dochodu. Na zwiększające się znaczenie kontroli cen transferowych wskazują ponadto kierunki zmian dokonywanych w administracji podatkowej skierowanych na zwiększenie kompetencji organów kontrolnych, ich specjalizację oraz nabywanie nowych narzędzi (np. bazy danych) i umiejętności celem osiągnięcia większej skuteczności przeprowadzania kontroli, jak np. typowania badanych podmiotów na podstawie szacowanego ryzyka cen transferowych.

Przedstawiamy podsumowanie wytycznych i raportów organów administracyjnych mówiących o kontroli cen transferowych, obszary znajdujące się obecnie na celowniku kontrolujących oraz podsumowanie sankcji, jakimi organy skarbowe dysponują w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie podatnika.

Szczególne obszary ryzyka TP Opis ryzyka TP
Dokumentacja
Transakcje z podmiotami w jurysdykcjach z niskim opodatkowaniem Ryzyko alokacji nadwyżki zysku do podmiotów zlokalizowanych w krajach z niskim opodatkowaniem Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Przeniesienia wartości niematerialnych do podmiotów powiązanych Trudność z ustaleniem ceny rynkowej w związku z unikalnym charakterem wielu wartości niematerialnych oraz brakiem transakcji porównywalnych Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach
Instytucje patentowe
Restrukturyzacje biznesowe Nagły spadek zyskowności spółki produkcyjnej lub dystrybucyjnej lub alokacja wartości niematerialnych do kraju o niskim opodatkowaniu Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach
Strony internetowe zaangażowanych podmiotów
Wiadomości w prasie branżowej
Raporty analityków papierów wartościowych
Specyficzne rodzaje obciążeń Obciążenia związane z licencjami, odsetkami, ubezpieczeniami z uwagi na ryzyko, że wartość obciążenia nie odzwierciedla faktycznej wartości świadczeń Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach
Odnoszenie strat Kwestia dotycza strat odnoszonych kilka lat z rzędu przy jednoczesnym braku prób dokonania zmian operacji biznesowych i finansowych. Odnoszenie strat może wskazywać na fakt, że wyniki nie odzwierciedlają faktycznej wartości biznesu. Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach
Niskie wyniki Wyniki, które nie korespondują z trendami na rynku oraz profilem funkcjonalnym podmiotów mogą świadczyć o nieodpowiedniej wycenie transakcji. Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach Bazy danych rynkowych
Raporty branżowe / wiadomości w prasie branżowej
Raporty analityków papierów wartościowych
Efektywna stawka opodatkowania Znaczące różnice między efektywną stawką podatkową na poziomie grupy a nominalnymi stawkami może świadczyć o nadmiernej alokacji zysków do krajów o niskim opodatkowaniu. Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Skonsolidowane zapisy na kontach
Niekompletna dokumentacja lub jej brak Brak dokumentacji wyjaśniającej wybór oraz sposób zastosowania metody kalkulacji może świadczyć o ich nieadekwatności. Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Nadmierne zadłużenie Nadmierne zadłużenie (w stosunku do sytuacji, gdyby podmiot nie miał powiązań) lub zbyt wysokie oprocentowanie długu Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Zapisy na kontach
Transakcje realizowane w wybranych branżach Działalność w branżach:
1. Doradztwo i inne usługi niematerialne,
2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
3. Działalność agentów sprzedaży towarów,
4. Nieruchomości,
5. Handel hurtowy pozostały,
6. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
7. Paliwa,
8. Recykling,
9. Motoryzacja,
10. Transport i logistyka
11. E-handel i usługi informatyczne,
12. Produkcja i handel elektroniką,
13. Sklepy wielkopowierzchniowe.
Zeznanie podatkowe
Bieżąca dokumentacja cen transferowych oraz dokumenty towarzyszące
Inne
Brak płatności za udostępnienie wartości niematerialnych
Powtarzające się drobne rozbieżności od ceny rynkowej
Wiedza oparta o historyczne kontrole /postępowania podatkowe oraz negocjacje w rapach APA
Wynagrodzenie w usługach – analiza nie tylko bazy kosztowej na poziomie kosztów bezpośrednich oraz narzutu, ale także poziomu kosztów ogólnego zarządu
Outsourcing funkcji marketingowych i zakupowych
66_graf_v4_848x824
WideoPrawo

Ceny transferowe regulowane są zarówno przepisami krajowymi, jak i międzynarodowymi. W zakresie polskich regulacji przepisy dotyczące cen transferowych zawarte są w:

Statystyki Ministerstwa Finansów dotyczące liczby uprzednich porozumień cenowych (APA) i postępowań w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP):

W zakresie regulacji międzynarodowych do cen transferowych odnoszą się głównie:

Uwaga: komentarze Crido zarówno do polskich przepisów, jak i do regulacji międzynarodowych można znaleźć na podatkiwbiznesie.pl.

Orzecznictwo i interpretacje

Obowiązujące przepisy w zakresie cen transferowych są dość ogólne, a co za tym idzie nie dają podatnikowi jednoznacznych odpowiedzi na podstawowe pytania związane chociażby z obowiązkiem dokumentacyjnym czy sposobem ustalania ceny transferowej.

Część wątpliwości i pytań dotyczących wykładni przepisów znajduje swoje wyjaśnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych, interpretacjach ogólnych i indywidualnych prawa podatkowego, odpowiedziach na interpelacje poselskie i senatorskie oświadczenia oraz publikowanych na portalu finanse.gov.pl wyjaśnieniach MF i KAS. Wobec powyższego przedstawiamy poniżej wyroki i interpretacje dotykające, naszym zdaniem, najistotniejszych aspektów cen transferowych.

ORZECZNICTWO WYJAŚNIENIA MF I INTERPRETACJE OGÓLNE INTERPRETACJE INDYWIDUALNE INTERPRETACJE POSELSKIE I SENATORSKIE OŚWIADCZENIA

Wyceny

Istnieje szereg sytuacji, gdy na potrzeby cen transferowych lub w szerszym ujęciu dla celów podatkowych konieczne jest sporządzenie wyceny spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aktywa niematerialnego lub rekompensaty z tytułu restrukturyzacji (tzw. exit charge).

Regulacje z obszaru cen transferowych w takich przypadkach z reguły odwołują się do pojęcia wartości rynkowej (ang. market value) lub generalnie rozliczenia na warunkach rynkowych (ang. arm’s lenght principle).

Biorąc pod uwagę powyższe, przy ustalaniu wartości biznesu lub aktywa niematerialnego należałoby kierować się ogólnymi standardami, które definiują praktykę wycenową. Jednocześnie trzeba pamiętać o ogólnych zasadach i regulacjach z obszaru cen transferowych, w tym m. in. o finalnych wnioskach z Raportu BEPS 8-10.

Wytyczne dotyczące praktyki wycenowej są publikowane przez szereg instytucji – poniższe stanowią kilka z kluczowych zagranicznych standardów wycenowych:

 • ASA Business Valuation Standards – Standardy wyceny biznesu opracowane przez ASA (American Society of Appraisers)
 • International Valuation Standards (IVSs) – Międzynarodowe standardy wyceny IVSC (International Valuation Standards Council)
 • SSVS (Statement of Standards on Valuation Services) – Standardy wyceny wydane przez AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)
 • Standard No. 110 – Standardy opracowane przez CICBV (Canadian Institute of Chartered Business Valuators)

Ponadto w przypadku podmiotów działających w Polsce warto mieć na uwadze często powoływane na rynku krajowym standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) – Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, a także należy kierować się regulacjami wynikającymi z m. in.:

 • Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR) oraz interpretacji Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Kodeksu Spółek Handlowych (KSH)
 • Ustawy o rachunkowości (UoR) lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)

Powyższa lista regulacji i dokumentów, które należy mieć na uwadze, nie jest kompletna – wśród innych obszarów wpływających na praktykę wycenową należy wymienić między innymi prawo podatkowe, które w ostatnim czasie ulega istotnym zmianom.

Powyższa lista powinna być ostatecznie również skonfrontowana ze stanem faktycznym na datę sporządzania wyceny.

CIEKAWE PRZYPADKI

Czyli przykłady efektywnych i bezpiecznych podatkowo rozwiązań, jakie Zespół Cen Transferowych Crido przygotował w odpowiedzi na konkretny problem Klienta z zakresu TP.

Zmiana modelu biznesowego

 • Sytuacja?
  Polski podmiot należący do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej pełnił rolę producenta o pełnych ryzykach, właściciela znaków towarowych oraz dystrybutora na rynku lokalnym. Był również odpowiedzialny za kluczowe w tym biznesie, prowadzenie działań marketingowych ukierunkowanych na zwiększanie sprzedaży i rozpoznawalności marek, pod którymi dystrybuował na rynku swoje produkty. Ze względu na wysokie koszty prowadzonej działalności, trudną sytuację w branży oraz nieefektywności organizacyjno-logistyczne od wielu lat ponosił jednak straty na prowadzonej działalności.
 • Rozwiązanie
  Przeprowadzenie reorganizacji działalności grupy. Polegała ona na scentralizowaniu funkcji zarządzania produkcją, sprzedażą i działaniami marketingowymi na poziomie podmiotu zagranicznego i pozostawieniu w Polsce działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej przynoszącej ograniczone, ale stałe zyski. Ustawienie nowych przepływów transakcyjnych, przygotowanie rynkowej wyceny transakcji zawieranych w ramach nowego modelu oraz podsumowanie reorganizacji w dokumencie uzasadniającym jej zasadność biznesową.

Rynkowe wynagrodzenie za pożyczki i gwarancje

 • Sytuacja?
  Polska grupa kapitałowa będąca jedynym z liderów w swojej branży w Europie realizuje szereg projektów inwestycyjnych. Część projektów jest finansowana pożyczkami wewnątrzgrupowymi. Inne projekty finansowane są natomiast poprzez kredyty bankowe – w takich sytuacjach spółki z grupy udzielają sobie gwarancji i poręczeń.
 • Rozwiązanie
  Przygotowanie polityki cen transferowych dla pożyczek i gwarancji wewnątrzgrupowych wraz z uproszczonym modelem pozwalającym na zachowanie zasady ceny rynkowej przy ustalaniu wynagrodzenia tych transakcjach, opierającym się o uproszczone systemy scoringowe podobne do tych stosowanych przez banki.

Rozwój wartości niematerialnych

 • Sytuacja?
  W celu lepszego zarządzania wartością niematerialną i prawną w Grupie, została podjęta decyzja o utworzeniu specjalistycznego podmiotu, który będzie zarządzał i rozwijał wartość intelektualną. Do tego podmiotu zostały przeniesione wartości niematerialne i prawne.
 • Rozwiązanie
  Przygotowanie wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenie rynkowego poziomu opłat licencyjnych na korzystanie z tych wartości.

Rynkowa cena za dzierżawę nieruchomości

 • Sytuacja?
  Grupa kapitałowa inwestująca na rynku nieruchomościowym obok projektów biurowych, magazynowych i mieszkaniowych posiadała w swoim portfolio budynek, w którym prowadziła działalność operacyjną oraz wynajmowała część powierzchni podmiotom zewnętrznym. Grupa dążyła do ustrukturyzowania procesów biznesowych przez rozdzielenie na 2 spółki funkcji operacyjnej i wynajmu całego budynku.
 • Rozwiązanie
  Ustalenie rynkowych stawek czynszu dzierżawy części budynku przeznaczonej na prowadzenie działalności operacyjnej w oparciu o rynkowe stawki najmu, uwzględniając kluczowe czynniki mające wpływ na ostateczną stawkę takie jak lokalizacja, wielkość powierzchni czy jej przeznaczenie.

Transfer biznesu

 • Sytuacja?
  Grupa działająca m.in. w branży elektrotechnicznej podjęła ze względów biznesowych decyzję o przeniesieniu produkcji z jednej z zagranicznych spółek do spółki w Polsce.
 • Rozwiązanie
  Ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia z tytułu przeniesienia funkcji produkcyjnej do Polski (exit charge) w oparciu o zasadność ekonomiczną tej transakcji i korzyści osiągane przez obie strony. Udokumentowanie rynkowego przebiegu transakcji.

Rynkowe wynagrodzenie w transakcjach

 • Sytuacja?
  Spółki z różnych sektorów, w tym niszowych czy prowadzące działalność w skali unikatowej na poziomie krajowym dążą do ustalenia poziomu wynagrodzenia w realizowanych transakcjach z podmiotami zagranicznymi tak, aby było ono uznane za rynkowe.
 • Rozwiązanie
  Ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia w oparciu o rynkową analizę porównawczą (analizę benchmarkingową), ze szczególnym uwzględnieniem zasadności ekonomicznej transakcji i kluczowych czynników mających wpływ na ostateczny poziom wynagrodzenia.

Zmiana warunków transakcji finansowych w trakcie trwania umowy

 • Sytuacja?
  Spółki z różnych sektorów finansują swoją działalność operacyjną i / lub inwestycyjną z wykorzystaniem pożyczek wewnątrzgrupowych. Część długoletnich wewnątrzgrupowych umów pożyczkowych może być renegocjowana w trakcie ich obowiązywania.
 • Rozwiązanie
  Analiza racjonalności zmiany warunków udzielenia pożyczki ze szczególnym uwzględnieniem istnienia innych źródeł finansowania i ich warunków (np. kredytów bankowych). Analiza zasadności przyznania wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy / pożyczkobiorcy z tytułu zmiany warunków transakcji (conversion fee) oraz ustalenie jego rynkowego poziomu. Przygotowanie dokumentacji obronnej oraz dokumentacji cen transferowych.

Doświadczenie

zespol-cen-transferowych-cridoZespół Cen Transferowych tworzy ponad dwudziestu doradców podatkowych świadczących usługi dla międzynarodowych i polskich klientów w ramach 80-osobowego Działu Doradztwa Podatkowego. Przed dołączeniem do Crido, większość naszych ekspertów TP zdobywała doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (BIG4). W skład zespołu wchodzą również osoby zajmujące się wyceną spółek lub ich części oraz własności intelektualnej. Zespołem zarządza Ewelina Stamblewska-Urbaniak – wielokrotnie uznawana za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie cen transferowych w Polsce, m.in. przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Crido  jest pierwszą na polskim rynku firmą konsultingową, która nie łączy usług doradczych i audytorskich, działającą w międzynarodowej sieci. 13 lat temu powstała polska spółka doradcza, która dołączyła do tworzącej się międzynarodowej sieci Taxand – liczącej po dekadzie 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Dziś Crido to ponad 250-osobowy zespół, który zapewnia przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe oraz pomaga rozwijać innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

Nagrody i wyróżnienia

Tytuł Poland Transfer Pricing Firm of the Year 2016 przyznany przez czasopismo „International Tax Review”
Ewelina Stamblewska-Urbaniak Najlepszy doradca w zakresie cen transferowych wg „Rzeczpospolitej”, 2016
1 miejsce dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii „Ceny transferowe” w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”
1 miejsce dla CRIDO Taxand”
II miejsce dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii „Ceny transferowe” w XI Rankingu Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej”
1 miejsce dla Eweliny Stamblewskiej-Urbaniak w kategorii „Ceny transferowe” w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczposplita”
Tytuł Poland Transfer Pricing Firm of the Year 2017 przyznany przez magazyn International Tax Review
Ewelina Stamblewska-Urbaniak

W CZYM MOŻEMY POMÓC ?

Polityka cen transferowych

 • Zaprojektowanie oraz implementacja polityki cen transferowych
 • Weryfikacja mechanizmu ustalania cen transferowych z perspektywy efektywności podatkowej i bezpieczeństwa podatkowego
 • Przygotowanie instrukcji / procedur kalkulacji cen transferowych
 • Automatyzacja procesu kalkulacji cen transferowych

Wycena podatkowa / analizy rynkowe

 • Wycena transakcji towarowych i usługowych
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (w tym własności intelektualnej)
 • Wycena transakcji nieodpłatnych
 • Wycena transakcji finansowych (pożyczki, gwarancje / poręczenia, cash-pooling)
 • Weryfikacja wycen finansowych i biznesowych z perspektywy podatkowej

Specjalne Strefy Ekonomiczne

 • Alokacja dochodów pomiędzy działalnością strefową i niestrefową w celu odzwierciedlenia rzeczywistego zaangażowania funkcjonalnego stron transakcji

Dokumentacja cen transferowych (dokumentacja podatkowa 9a)

 • Przygotowanie dokumentacji podatkowej (grupowej i lokalnej) w celu ograniczenia sankcji 50% w przypadku doszacowania dochodu przez polskie organy podatkowe
 • Weryfikacja dokumentacji podatkowej

Restrukturyzacje biznesowe

  • Weryfikacja czy realokacja/przeniesienie funkcji, aktywów (w tym ludzkich) oraz ryzyk stanowi restrukturyzację biznesową na gruncie przepisów o cenach transferowych
  • Weryfikacja obowiązku kalkulacji odszkodowania / exit charge z tytułu restrukturyzacji
  • Kalkulacja odszkodowania / exit charge
  • Przygotowanie / obrona substancji biznesowej transakcji

Alokacja zysku do zakładu (permanent establishment)

 • Wycena operacji pomiędzy zakładem a jednostką macierzystą / innym zakładem
 • Kalkulacja „free” capital
 • Zaprojektowanie przepływów w celu alokacji zysków

Umowy o podziale kosztów (Cost Sharing Arrangements)

 • Zaprojektowanie i implementacja umów o podziale kosztów

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

 • Weryfikacja rozliczeń w celu zapewnienia spełnienia warunku istnienia PGK, tj. brak nierynkowych rozliczeń pomiędzy PGK a spółkami z grupy działającymi poza PGK

Dokumentowanie usług niematerialnych / zarządczych

 • Zbieranie i walidacja dowodów świadczących o wykonaniu usług
 • Weryfikacja czy koszty udziałowca zostały wyłączone z kalkulacji wynagrodzenia
 • Wycena spodziewanych / otrzymanych korzyści wynikających ze świadczonych usług
 • Przygotowanie procedur w zakresie zbierania dokumentów świadczących o wykonaniu usług
 • Automatyzacja procesu zbierania dowodów wykonania usług

Wspólne przedsięwzięcia / spółki osobowe

 • Zaprojektowanie i implementacja rynkowych warunków
 • Rynkowa wycena udziału w zysku

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) / Procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP)

 • Wsparcie w uzyskania APA, w tym prowadzenie negocjacji z Ministerstwem Finansów
 • Wsparcie w MAP, w tym przeprowadzenie procedury otrzymania zwrotu podwójnie pobranego podatku

Kontrole podatkowe TP

 • Postępowania podatkowe w zakresie cen transferowych
 • Opracowanie strategii oraz wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • Przygotowywanie argumentów ekonomicznych dla uzasadnienia i obrony rynkowości stosowanych cen

KONTAKT

Michał szwed

Michał Szwed

Senior Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

awnuk

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Mateusz Jałkowski

Mateusz Jałkowski

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila

Krzysztof Liszka

Krzysztof Liszka

Manager w Crido

Masz pytanie? Wyślij maila